Artykuł

Protokół ze spotkania przedstawicieli Ministra Zdrowia z przedstawicielami Polskiej Federacji Psychoterapii w dniu 03.01.2006 r. w sprawie wykonywania zawodu psychoterapeuty.


MINISTERSTWO ZDROWIA


Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MZ-NS-ZM-0760-4738-17/KC/05

W dniu 3 stycznia 2006 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Federacji Psychoterapii z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Jarosławem Pinkasem. Polska Federacja Psychoterapii przedstawiła problem związany z brakiem możliwości kontynuowania prowadzenia psychoterapii przez psychoterapeutów, którzy nie są psychologami. Zgodnie bowiem z art. 61 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów osoby, które świadczą usługi psychologiczne w tym psychoterapię, nie mające prawa wykonywania zawodu psychologa, podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny. Problem dotyczy psychoterapeutów, którzy reprezentują różne „szkoły psychoterapii” i prowadzą psychoterapię zarówno w zakładach opieki zdrowotnej jak i w innych podmiotach np. w jednostkach systemu edukacji. Polska Federacja Psychoterapii, jak wynikało z wypowiedzi Pani Prezes Katarzyny Węglorz-Makuch, zrzesza około 20 organizacji kształcących psychoterapeutów. Przedstawiciele Polskiej Federacji Psychoterapii podkreślili konieczność wyłączenia świadczeń psychoterapeutycznych z katalogu usług psychologicznych i uregulowania tej działalności w odrębnej ustawie. Istotą tych rozwiązań, w opinii Polskiej Federacji Psychoterapii powinno być zapewnienie demokratycznego, jednakowego dostępu do tej działalności osobom reprezentującym różne „szkoły psychoterapii” a nie tylko osobom, które legitymują się certyfikatami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie dyskusji poruszono także kwestie ewentualnego zaskarżenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów do Trybunału Konstytucyjnego.

Prof. dr hab. S Pużyński także podkreślił, iż ograniczenie prawa do prowadzenia psychoterapii tylko dla psychologów jest wielkim nieporozumieniem. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii zadał pytanie wprost: czy ustawa o zawodzie psychologa ogranicza prawa lekarzy do prowadzenia psychoterapii w ramach kontraktowanych przez NFZ poradni zdrowia psychicznego. W ww. poradniach psychoterapię prowadzą osoby, które nie są psychologami. Ustalono, iż Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystąpi ponownie do Departamentu Prawnego o wyjaśnienie tego problemu w odniesieniu do uregulowanych ustawowo zawodów: lekarza i pielęgniarki. Jeżeli opinia Departamentu Prawnego będzie wskazywała na brak możliwości realizowania psychoterapii przez lekarzy i pielęgniarki, zostanie przygotowane wystąpienie o zmianę ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w tym zakresie. Ponadto w trakcie spotkania uzyskano konsensus w zakresie przedstawienia Ministrowi Zdrowia wniosku o rozpoczęcie prac nad uregulowaniem zawodu psychoterapeuty w ustawie o zawodach medycznych.

W dyskusji przedstawiciele Polskiej Federacji Psychoterapii poruszyli także problem kontynuacji prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii w zakładach opieki zdrowotnej. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Pan Wojciech Kłosiński. Prace nad przedmiotowym projektem w dotychczasowym brzmieniu nie mogą być z powodów formalnych kontynuowane. Jednakże ustalone standardy postępowania w zakresie psychoterapii będą stanowiły podstawę merytoryczną do przygotowania rozporządzenia wynikającego z delegacji zawartej w art.4 ust.4 ww. ustawy. W odniesieniu do programu szkolenia w zakresie psychoterapii, który miał stanowić załącznik do ww. projektu rozporządzenia wyjaśnień udzieliła Pani Katarzyna Chmielewska-Naczelnik Wydziału Kształcenia Innych Zawodów Medycznych. Projekt ten miał zostać rozesłany do uzgodnień zewnętrznych wraz ze zmienioną po konferencji uzgodnieniowej wersją projektu rozporządzenia. Z uwagi jednak na wstrzymanie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem, projekt programu szkolenia w zakresie psychoterapii, zostanie wykorzystany w dalszych pracach nad regulacją zawodu psychoterapeuty i będzie przedmiotem uzgodnień zewnętrznych.

Na koniec spotkania ustalono, iż Polska Federacja Psychoterapii zostanie poinformowana niezwłocznie o opinii Departamentu Prawnego w ww. zakresie.


Sonda

Jak oceniasz obowiązującą od 01.01.2006. ustawę o zawodzie psychologa?


Oceń artykuł:


Skomentuj artykuł
Zobacz komentarze do tego artykułu