Słownik

leczenie odwykowe

Ogół specjalistycznych zabiegów medycznych i psychoterapeutycznych w leczeniu uzależnień, zmierzających do uzyskania przez pacjenta wiedzy o własnym uzależnieniu i jego mechanizmach, świadomości ryzyka nawrotu zaburzeń oraz umiejętności radzenia sobie z wynikającymi z nałogu negatywnymi zjawiskami.

Terapia odwykowa zmierza do uzyskania stanu trwałej trzeźwości, zminimalizowania skutków nałogu i ryzyka powrotu do czynnego uzależnienia. Pożądanym skutkiem jest również poprawa funkcjonowania osoby uzależnionej we wszelkich dziedzinach życia.

Zobacz także: obowiązek leczenia odwykowego