Gorące wiadomości

Komitet Praw Dziecka ONZ postuluje wprowadzenie prawa do aborcji dla nieletnich dziewcząt bez wiedzy i zgody rodziców

Komitet Praw Dziecka ONZ jest organem powołanym do monitorowania procesu przestrzegania Konwencji ONZ o prawach dziecka. Komitet, w relacjach z Państwami-Stronami, może na podstawie art. 45 Konwencji, czynić sugestie i ogólne zalecenia. Niedawno Komitet wydał kolejny, dwudziesty już Ogólny Komentarz, w którym ponownie zawarł szereg postulatów.

W świetle ww. Komentarza, Konwencja o prawach dziecka ma jakoby zobowiązywać państwa członkowskie do zapewnienia aborcji bez jakichkolwiek ograniczeń dla dziewcząt między 10 i 18 rokiem życia.

Jak zauważa Magdalena Olek z Instytutu Ordo Iuris - "Konwencja nie tylko nie wprowadza dolnej granicy wieku dla uznania dziecka za podmiot praw, ale dodatkowo stwierdza wyraźnie, że dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu."

Magdalena Olek podkreśla również, że treść postulatów zawarta w Ogólnym Komentarzu nr 20 jest sprzeczna z postanowieniami Międzynarodowej Konferencji ONZ nt. Zaludnienia i Rozwoju w Kairze z 1994 r., które nie tylko zobowiązują państwa do ochrony życia nienarodzonego dziecka, ale dodatkowo do podejmowania działań mających likwidować potrzebę uciekania się do aborcji.

Tym samym, w świetle zasad interpretacji umów międzynarodowych, nie może być wątpliwości, że przewidziana w Konwencji ochrona życia obejmuje ochronę życia od chwili poczęcia.

Ponadto, Komitet Praw Dziecka domaga się, aby niepełnoletnie dziewczęta miały prawo do przeprowadzenia aborcji bez zgody i wiedzy rodziców. Postulat ten pojawił się już w 3. Ogólnym Komentarzu, w myśl którego powinno się dążyć do tego, by świadczenia medyczne dla dziewcząt były "poufne i nieosądzające oraz nie wymagały zgody rodzica". Oznacza to, że państwo miałoby obowiązek zapewnienia nastolatce dostępu do aborcji w tajemnicy przed rodzicami, to zaś stanowiłoby pogwałcenie prawa rodziców do wychowania ich dzieci. Stoi to w sprzeczności z przepisami art. 5 Konwencji który wskazuje że "Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców (...) do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji."

W wydanym Komentarzu Komitet Praw Dziecka promuje także działania, co do których istnieje realna obawa, że będą prowadzić do narastania problemu przedwczesnej inicjacji seksualnej dzieci i wzrostu liczby ciąży u niepełnoletnich dziewcząt. Komitet forsuje m.in. zobowiązanie do zapewnienia obowiązkowego programu edukacji seksualnej, w ramach której już od 10. roku życia dzieci należy informować o farmakologicznych metodach antykoncepcyjnych, pigułkach wczesnoporonnych i aborcji oraz o tematyce "gender". Podobnie jak w przypadku aborcji, edukacja seksualna miałaby zostać wprowadzona bez zgody i wiedzy rodziców.

Co więcej, Komitet formułuje postulaty zmierzające do odcięcia dostępu do wsparcia psychoterapeutycznego dzieciom, które w okresie dojrzewania mogą doświadczać przejściowych zaburzeń tożsamości płciowej.

W opinii Magdaleny Olek - "Konwencja praw dziecka wyraźnie chroni autonomię życia rodzinnego oraz prawa rodziców, uznając, że rodzina powinna być otoczona niezbędną ochroną i wsparciem. Bezpodstawna nadinterpretacja tekstu Konwencji dokonywana przez Komitet Praw Dziecka wymaga stanowczej reakcji Państw-Stron Konwencji, których suwerenne prawa po raz kolejny są naruszane przez jego działania".

Opublikowano: 2019-10-06

Źródło: Instytut Ordo Iuris


Zobacz więcej wiadomościNapisz swój komentarz
Zobacz komentarze CzytelnikówZobacz więcej komentarzy