Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: ¬le siê dzieje,gdy nie znamy odpowiedzi...........

Autor: marconi   Data: 2018-01-13, 13:33:36               

Fatum >>> o tym w³a¶nie piszê. D±¿enie do wolno¶ci to stan umys³u, a to w jakim jeste¶my aktualnie po³o¿eniu to tylko efekt tego stanu. Je¶li chcê byæ wolny od chorób to bêdê prowadzi³ zdrowy tryb ¿ycia, je¶li chcê byæ wolny od toksycznych relacji to popracujê nad sob±, itd itd.

A mojej arytmetyki wynika ¿e wiêkszo¶æ nie chce byæ wolna. A dok³adniej: chce byæ wolna ale inne aspekty trwania w zniewoleniu s± wa¿niejsze.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku