Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: ¬le siê dzieje,gdy nie znamy odpowiedzi...........

Autor: marconi   Data: 2018-01-12, 22:46:42               

Madziuleczka >>> Chcia³a¶ zakoñczyæ dyskusjê ze mn±, masz swoje powody - OK. Ale dlaczego Ci siê to nie udaje? Lubisz u siebie to ¿e nie potrafisz zrealizowaæ zamierzonego celu? Byæ mo¿e cele które sobie obierasz s± zbyt nieosi±galne?

Odpowiadaj±c sobie w g³owie na te pytania co¶ pozytywnego wyniesiesz z naszej "próby" dyskusji. A byæ mo¿e Twoja energiczno¶æ, alergia na krytykê i wynios³o¶æ nie pozwoli Ci nawet doczytaæ do tego miejsca.

Pozdrawiam!

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku