Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: P:S Bede....

Autor: marconi   Data: 2018-01-11, 22:57:49               

Madziuleczka >> zgadza siê, lubiê stanowienie o sobie i praworz±dno¶æ - kojarzone z prawic± (PIS to nie prawica w moim rozumieniu :)

Ale co innego jest fascynuj±ce. Co determinuje kierowanie siê ku konkretnym pogl±dom ¶wiatopogl±dowym? Czy ka¿dy z nas nie szuka schronienia w tych nurtach?

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku