Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: marconi   Data: 2018-01-11, 20:48:23               

Madziuleczka > dziêki ¿e mi odpisa³a¶, powa¿nie. Niewiele rozumiem i nie nale¿y mi siê wyja¶nienie. Akceptujê Twoj± alergiê na mnie choæ nie znam ¼ród³a. I nie odpisuj proszê bo nie zniosê faktu ¿e zbyt mocno musisz siê nade mn± pochylaæ. I tak nic ze mnie nie bêdzie.

Pozdrawiam!!

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku