Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: mimbla1   Data: 2018-01-07, 22:23:28               


"To, ze facet nie ma prawa dotkn±æ kobiety nawet jak jest naga nie podlega dyskusji.

A gdzie równouprawnienie? Kobieta faceta ma prawo dotykaæ bez jednoznacznego "Tak, chcê" z jego strony? Gdzie tu równo¶æ wobec prawa?
A facet drugiego faceta ma prawo? Kobieta drug± kobietê? S± wszak osoby homoseksualne w spo³eczeñstwie. Ich prawa te¿ powinny byæ chronione.


Po uwzglêdnieniu powy¿szego wyjdzie na to, ¿e najlepiej, ¿eby nikt nikogo nie mia³ prawa dotkn±æ nawet ma³ym palcem bez wyra¼nego "tak, chcê", najlepiej wyra¿onego na pi¶mie i potwierdzonego podpisami dwóch pe³noletnich zdrowych na umy¶le ¶wiadków, dla stron obcych. Tak, wiem, sprowadzi³am rzecz do absurdu. Nie bez powodu - póki sobie mówimy "jak moim zdaniem byæ powinno" to ok, dyskutujmy. Jak siê niektóre koncepcje zaczyna ujmowaæ w ramy prawne, robi siê absurdalnie.Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku