Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: moonshine   Data: 2018-01-07, 14:01:34               

Piszê po prostu, ¿e idealizowanie Szwecji jako rzekomo kraju tolerancyjnego i przeciwstawienie jej "zacofanej" Polsce nie ma ¿adnych podstaw. Owszem, Szwedzi g³osz± piêkne has³a, ale istotniejsze jest to, co rzeczywi¶cie robi±, a nie to, co mówi±. Kolejna rzecz, która jest istotna, to ocena skuteczno¶ci tych¿e dzia³añ - i tu k³ania siê tak nielubiana przez Was statystyka.

Je¶li odsuniemy na bok piêkn±, lewack± propagandê to wy³ania siê zupe³nie inny obraz Szwecji. Tak brzydki, ¿e nie chcecie go przyj±æ do wiadomo¶ci.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku