Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: feelka   Data: 2018-01-07, 13:38:52               

Sk±d wiesz, co u nas jest w policyjnych rejestrach, Szwedzi te¿ nie wiedzieli i dlatego "znale¼li siê w szoku".

Nie bêdê siê licytowaæ gdzie jak jest i czy lepiej, bo nie wiem, pos³uguje siê w³asn± obserwacj±, g³ow± i tym co g³owa zapamiêta³a z nauki religii :), a co mi siê nijak z Ewangeli± nie zgadza.

Pewnie nie musi, ale po co sobie ¶wiêto¶ci± co i raz w³adza buziê wype³nia? ... W Szwecji przynajmniej nie wype³nia.
(Te¿ nie wiem,domniemuje

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku