Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: fatum   Data: 2018-01-07, 13:38:45               

Moonshine jeste¶ po prostu pod³a.Wrzucasz na portal psychologiczny tre¶ci polityczne.Tutaj chcemy od tendencyjnej polityki odpocz±æ.Je¶li tego nie uszanujesz to uznam to za fakt w±tku zamawianego i tolerowanego przez nowego moderatora mimblê1 wiadomo w jakim celu.Spo³eczeñstwo i bez Twoich tendencyjnych dzia³añ jest sk³ócone,ale chyba Tobie zale¿y,by i na portalu dalej przemycaæ nienawi¶æ.Mo¿e i Ciebie osobi¶cie dotkn±æ.Kij koñce ma dwa.Pa.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku