Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: moonshine   Data: 2018-01-07, 12:32:34               

Feelka,
nie zaskoczy³a mnie niestety Twoja odpowied¼. Jawno¶æ rejestru gwa³cicieli w Polsce to "faszyzm" i "¶redniowiecze", ale jeszcze wiêksza jawno¶æ wszystkich przestêpstw i dochodów w Szwecji jest ju¿ jak najbardziej OK, bo Szwedzi s± na to rzekomo "gotowi". "Gotowo¶æ" Szwedów do takiej jawno¶ci oceni³a Feelka, bynajmniej nie na podstawie jaki¶ tam badañ naukowych czy statystyk, ale... na podstawie obserwacji polskich forów internetowych.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku