Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: feelka   Data: 2018-01-07, 12:23:15               

Nie wiedzia³am, Moonshine, nie zajmowa³am siê porownywaniem, wiem tylko co czytam na polskich forach pod niektórymi tekstami, widze nasz± "gotowo¶æ spo³eczn±", czyli niegotowosæ. Nie wiem jak tam gotowo¶æ szwedzka , czyli reakcja po ujawnieniu. Czy tu czy tam - nie jestem za.
Ale powiem Ci - widzê ró¿nicê, miêdzy "wszystko jawne", gdzie uwaga jest rozproszona na ca³± marno¶æ kondycji ludzkiej :), a - ca³e ¶wiat³o lasera na jedn± (przez kogo¶ wybran±) grupê. Mo¿e jestem dziwna, ale wola³abym jawno¶æ wszystkich wykroczeñ, zw³aszcza finansowych, bo to przynajmniej nie podlega posadzeniu o chorobê :)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku