Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: fatum   Data: 2018-01-07, 12:16:27               

Nie potêpiam.Ja siê po prostu bojê.Wiedzieæ wszystko o wszystkich to dla mnie jest przera¿aj±ca chwila.Jutro k³ania mi siê sympatyczny s±siad,a ja nagle dowiadujê siê,¿e......(dowolne dane mo¿na wpisaæ)!Na tym etapie mojej ¶wiadomo¶ci nie chcê tego wiedzieæ.Po prostu.Tyle.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku