Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: feelka   Data: 2018-01-07, 10:06:33               

Dla ¶cis³o¶ci: w³adza zawsze co¶ tam wymy¶la³a a naród mia³ to prze¿yæ. Ale tu za w³adz± stoi biblia i to mnie mêczy. Sprzeczno¶æ. 'chwasty maj± rosn±æ do ¿niwa'. Nie ¿eby tak znów oszczêdzaæ chwasty..., ale wyrywanie ich narusza zdrow± pszenicê... Nie broniê pedofilów (choæ po biblijnemu ka¿dy cz³owiek mo¿e siê kiedy¶ nawróciæ), ja broniê pszenicy, zdrowej tkanki spo³ecznej, któr± tak ³atwo zwyrodniæ, wodz±c na pokuszenie samos±dów.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku