Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: feelka   Data: 2018-01-07, 09:40:24               

A rejestr pedofilów to ¶redniowiecze; naprawdê trzeba my¶liciela wielkiego by wymy¶leæ , ¿e pod has³em 'pilnujcie dzieci, broñcie siê ludzie' jest tak naprawdê 'wyeliminujcie ich, bo my prawnie formalnie nie mozemy', we¼cie wiêc sprawy w swoje rêce?... w³adza s±downicza i katowska w rêce mas. Zreszt± Moon zauwazylas ¿e zaostrzenie kary na ¶mierteln± zmniejszy ilo¶æ gwa³cicieli; minister Jaki te¿ chce kary ¶mierci i TORTUR. No ¶redniowiecze, a w nim agresja kobiet tylko bierna ;)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku