Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: feelka   Data: 2018-01-07, 09:14:03               

Weronika, te¿ czujê t± bierna agresjê w sobie, a nawet mê¿a nie mam, mo¿e dlatego nie mam :)
I uwa¿am to za prawdziwie kulturowe dziedzictwo minionych wieków ( przemocy i wygody mêskiej ) w skali ¶wiata. W Szwecji odreagowana - mo¿e i g³upio, ale odreagowana agresja puszcza, pu¶ci wreszcie, ale u nas, no dobra - mo¿e tylko u mnie - ro¶nie gdy s³yszê panów u w³adzy i ich pyszne opinie-wyroki.
A ró¿nicy miêdzy "nie" a "tak" te¿ nie ³apa³am dopóki Magda nie wyjasnilas :(

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku