Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: weronika502   Data: 2018-01-07, 05:49:34               

Abstrahuj±c od tej fascynuj±cej dyskusji co jest wa¿niejsze czy statystyka czy jednostka, z mojego do¶wiadczenia wynika, ¿e jest w¶ród kobiet przekazywana z pokolenia na pokolenie jaka¶ wewnêtrzna agresja, ale taka bierna, st³umiona, w stosunku do rodzaju mêskiego. W moim otoczeniu widaæ to w podskórnym przekonaniu o "durnych ch³opach", którzy to my¶l± "tylko jednym". I to przekonanie nie pochodzi od wojuj±cych feministek tylko od przyk³adnych ¿on i matek. Nieoficjalnie oczywi¶cie, bo oficjalnie "Polska rodzin± stoi", ale gdzie¶ obok tego g³ównego nurtu jest ca³a masa w¶cieklizny, potrzeba kastracji tego durnego ch³opa. Mo¿e dlatego Polki nie umiej± dobrze wychowywaæ synów. Zawsze mnie zastanawia³o sk±d ta w¶ciek³o¶æ, której tak¿e jestem gdzie¶ tam w ¶rodku spadkobierczyni±.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku