Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-06, 23:35:22               

No nie³adnie Madzia odpowiadaæ pytaniem wiêc ¿eby¶ zrozumia³a to jeszcze uproszczê .
Je¶li mam ochotê (na cokolwiek) to wyra¿am zgodê a je¶li nie to nie zgadzam siê. I w jednym i w drugim przypadku korzystam z prawa jakie mi przys³uguje. Natomiast jedno wyklucza drugie; je¶li siê zgodzi³a to znaczy ze nie odmówi³a. Tak? Je¶li siê nie z godzilam to znaczy ,ze o dmowilam. Alternatywa tak?

O jakie wiêc dodatkowe ¶wietne prawo walcz± Szwedzi..?
Mo¿e nie rozumiem....:/

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku