Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: sams2   Data: 2018-01-06, 23:01:42               

"S±d programowo i w za³o¿eniu stoj±cy po stronie oskar¿aj±cej kobiety to ju¿ kpina jest nie s±d."

Naprawdê? To ja swojego czasu nie przed sadem pracy wygra³am a przed kpin±, dobrze wiedzieæ. Bo s±dy pracy zak³adaj± s³abo¶æ pracownika w starciu z pracodawc±. Tak jak za³o¿yæ mo¿na s³abo¶æ kobiety wobec molestuj±cego mê¿czyzny. Co nie jest jednoznaczne z uznaniem fa³szywych, bezpodstawnych oskar¿eñ.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku