Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: marconi   Data: 2018-01-06, 22:47:38               

"Zmuszanie do powinnosci malzenskiej jest przemoca."

Pe³na zgoda.

S³ownik jêzyka polskiego:
powinno¶æ - ¶wiadomy obowi±zek wynikaj±cy z pe³nionej funkcji lub z poczucia odpowiedzialno¶ci moralnej; konieczno¶æ, obowi±zek.

A z tym Bastiaa siê zgadzasz? :) Czy mo¿e jednak naprawê pañstwa zaczniesz od naprawy pojêæ? :)

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku