Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: moonshine   Data: 2018-01-06, 22:24:37               

Bastia, napisa³a¶:

"Myslisz, ze zgwalcone kobiety interesuje statystyka?"

Dyskutujemy z Sams2 o kulturze i o rozwi±zaniach prawnych pozwalaj±cych ograniczyæ zjawisko gwa³tu. ¯eby znale¼æ racjonalne rozwi±zanie tego problemu konieczna jest m.in. statystyka. Statystyka pozwala bowiem porównaæ skuteczno¶æ ró¿nych kultur w tym zakresie.

Twoje pytanie jest kompletnie obok tego tematu. Byæ mo¿e powinna¶ za³o¿yæ osobny w±tek pt. "Co interesuje zgwa³cone kobiety?" i o tym w tym¿e w±tku podyskutowaæ, je¶li czujesz tak± potrzebê...?

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku