Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: Lotkaaa   Data: 2018-01-06, 22:04:35               

Sams, sformu³owanie ,,je¶li osoba nie wyrazi³a ZGODY s³owem lub gestem" ju¿ ¶wiadczy o tym ,ze pad³o pytanie. Czy to wyra¿one werbalnie czy gestem czy dotkniêciem (je¶li jest to zwiazek). I kobieta mo¿e w takiej samej formie powiedzieæ tak lub nie. To zreszt± i tak mo¿e byæ trudne do ustalenia bo gesty i mowa cia³a mo¿e byæ ró¿nie odebrana. W tej chwili zmuszanie do seksu bez zgody te¿ jest nielegalne, nie trzeba do tego Szwecji. Inna sprawa jak± jest rzeczywisto¶æ.

,,Ustna zgoda wystarczy" ....hehe, dobre sobie. A potem bêdzie ,,s³owo przeciwko slowu",- no przecie¿ siê zgodzi³a, powiedzia³a ,,tak". I udowodnij bez podpisu, ze tak nie by³o. Farsa a nie przepis.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku