Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: marconi   Data: 2018-01-06, 18:38:22               

Skuteczno¶æ tego prawa bêdzie nik³a, taka jak opaski anty-gwa³towe w Niemczech, poniewa¿ dopuszcza zgodê ustn±. Jak ju¿ to tylko na pi¶mie albo kodami SMS jako¶ to rozwi±zaæ, mo¿e jaka¶ apka. Mo¿na by te¿ wprowadziæ zdrapki jednorazowe dla starszych ma³¿eñstw. £atwo rzucaæ pomys³ami, trzeba to jeszcze skutecznie wprowadziæ w ¿ycie.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku