Forum dyskusyjne

Przeczytaj komentowan± wiadomo¶æ

RE: Szwecja wprowadza wymóg uzyskiwania

Autor: sams2   Data: 2018-01-06, 08:50:50               

Ulka,
lubisz byæ gwa³cona?
czy to tylko bezmy¶lna reakcja "prawaka"- cokolwiek by to nie by³o?
A je¶li chodzi o Szwecjê to nasz kraj jest kulturowo bli¿ej Pakistanu i Indii ni¿ krajów najbardziej rozwiniêtych. Wyszukaj "mapa kulturowa Ingleharta-Welzela" i poddaj refleksji. Polska ze swoimi warto¶ciami mie¶ci siê na niej w obszarze pañstw islamskich i patriarchalnej, "macho" Ameryki £aciñskiej, gdzie masz spo³eczne przyzwolenie na gwa³t- tak jak u nas.
Przykre to.

Odpowiedz


Sortuj:     Poka¿ tre¶æ wszystkich wpisów w w±tku